preskoči na sadržaj

Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod

 > Naslovnica
Vijesti

NATJEČAJ za radna mjesta

Autor: Marija Deanković, 23. 3. 2021.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. ,86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod, Naselje Andrija Hebrang 13/1, objavljuje
 
NATJEČAJ
za radna mjesta
 
1. Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 17 sati nastave tjedno, na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta.
 
2. Nastavnik talijanskog jezika – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno, na određeno radno vrijeme do povratka na rad zaposlenice koja koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena.

Uvjeti:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
 
Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
 
Uz pisanu prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnosti kandidata e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
 
Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 
Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva - OVDJE.
 
S prijavljenim kandidatima obavit će se intervju (razgovor) sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod. O vremenu i mjestu provedbe intervjua (razgovora) kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 dana prije održavanja intervjua (razgovora) putem web-stranice škole http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr
 
Za kandidata koji ne pristupi na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.
 
Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Škole
te se smatra da je dostava obavljena svim kandidatima istekom 8 dana od dana objave.
 
Prijave slati na adresu:
Ekonomsko-birotehnička škola
Naselje Andrija Hebrang 13/1
35 000 Slavonski Brod
Šk. god. 2020./21.

Protokol organizacije rada u Ekonomsko-birotehničkoj školi

Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 (MZO)

Molimo posjetitelje škole da sve što mogu obave putem telefona ili e-maila (informacije, potvrde i sl.). U slučaju potrebe dolaska u školu, moraju se prethodno najaviti.

Telefon: 035/443-175

e-mail: skola@ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr

Popis udžbenika

1. razredi

2. razredi

3. razredi

4. razredi

Molimo da obratite pozornost na odabir udžbenika iz stranog jezika (1. i 2. strani jezik) i vjeronauka/etike.

Obavijesti

Satnica:

 

Brošura EBŠ

Duplikat svjedodžbe
Priručnik VH&PA

Korisni linkovi

 

 

CMS za škole logo
Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod / Naselje Andrija Hebrang 13/1, HR-35000 Slavonski Brod / ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr / skola@ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr
preskoči na navigaciju