preskoči na sadržaj

Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj za radna mjesta

Autor: Marija Deanković, 3. 1. 2023.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08.,  86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. ,86/12. ,94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod, Naselje Andrija Hebrang 13/1, objavljuje   
 
NATJEČAJ
za radna mjesta
 
1.Nastavnik sociologije  – 1 izvršitelj/ica, 4 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 30.6.2023. godine.
2. Nastavnik etike - 1 izvršitelj/ica, 1 sat nastave tjedno, na određeno vrijeme do 30.6.2023. godine.
3. Stručni suradnik - psiholog - 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
 
Na radno mjesto iz natječaja ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoji zapreka temeljem članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
 
Uz pisanu prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnosti kandidata e - mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
 
Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 
Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17,  98/19,  84/21.), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92,  77/92,  27/93,  58/93,  2/94,  76/94,  108/95,  108/96,  82/01,  103/03, 148/13,  98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj
 
 
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,  152/14,  39/18,  32/20.) i članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužne su u prijavi na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.
 
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva  hrvatskih branitelja:
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. ovoga zakona. Uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
 
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva  hrvatskih branitelja:
 
S prijavljenim kandidatima obavit će se intervju (razgovor) sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja Ekonomsko-birotehničke škole, Slavonski Brod. O vremenu  i mjestu provedbe intervjua (razgovora)  kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 dana prije održavanja intervjua (razgovora)  putem web stranice škole http://ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr
 
Za kandidata koji ne pristupi  na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podatka.
 
Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole   
te se smatra da je dostava obavljena svim kandidatima istekom  8 dana od dana objave.
 
Prijave slati na adresu:
Ekonomsko-birotehnička škola
Naselje Andrija Hebrang 13/1
35 000 Slavonski Brod 
              
Virtualna šetnja školom

Šk. god. 2022./23.
Duplikat svjedodžbe

Popis udžbenika

Šk. god. 2022./2023.

1. razredi

2. razredi

3. razredi

4. razredi

VAŽNO. Obratite pažnju na odabir udžbenika iz stranih jezika (1. strani jezik - nastavljači  i 2. strani jezik - početnici) te izbornih predmeta  vjeronauka ili etike.

Obavijesti

Satnica:

Brošura EBŠ

Priručnik VH&PA

Korisni linkovi

 

 

CMS za škole logo
Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod / Naselje Andrija Hebrang 13/1, HR-35000 Slavonski Brod / ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr / skola@ss-ekonomsko-birotehnicka-sb.skole.hr
preskoči na navigaciju